Main Page Sitemap

Var kan jag hyra en slot machine


var kan jag hyra en slot machine

GB semester 998 host värd 999 hostess värdinna 1010 hovercraft svävare, svävarfarkost (luftkuddefarkost) 336 however emellertid 995 HR, human resources personal, personalvård 1011 HST (Br/UK high-speed train expresståg med hastigheter kring 125 mph (200 km/h) eller mer 1044 human resources personal 337 hurry (speed up).
Leveranssätt 263 mortgage amortering 203 mounted, secured fastsatt 329 mutual ömsesidig 1052 negotiate förhandla 378 negotiate, negotiation förhandla, förhandling 265 neither.nor varkeneller 266 net netto 902 net cash netto kontant (utan kassarabatt) 136 note anteckning, att anteckna, lägga märke till 137 notebook anteckningsblock, bärbar dator.
1070 peel skal, skala 663 penalize bestraffa, ålägga att betala skadestånd, bestraffa med böter 138 pencil blyertspenna 361 pending i avvaktan på 664 per cent, out of each hundred, for each hundred procent 319 perform utföra 560 period (US full stop, point, dot punkt 458.
207 float flyta, om saker ting 206 flow flyta, flöde, om vätska vattendrag 208 fluid (flow flöde) flytande vätska 991 flyer flygblad, enklare typ av trycksak att delas ut på mässa.d.418 gallon4 quarts 8 pints 4,55 L (Br 3,79 L (US) 812 gear lever (Br gear shift (US) växelspak 878 general cargo ship lastfartyg av traditionell typ, "blandlastfartyg icke specialiserat lastfartyg 437 get hold of få tag på/i, skaffa fram 992 GMT, Greenwich mean time.(salary månadslön) 870 waiver ett dokument vari intygas att man avstår från vissa rättigheter, avsägelse 871 waiver clause kontraktsklausul där en part avstår vissa rättigheter under vissa omständigheter 268 valid giltig, gällande, godtagbar 555 walk off, strike, stop working strejka, lämna i protest 1004 walk-in.712 round up, round up the figures runda av siffror till närmast högre hela belopp 195 round-the-clock dygnet runt 391 ruin förstöra 160 rule regel 139 ruler linjal 687 run rinna, ha hand om, ha ansvar för, sköta om 938 rush order brådskande leverans 767.1,609 km Engl.609 km 1760 yards, 1609 meters/metres 958 mile (nautical mile) 1,852 km ( Engl.852 km) 959 mile, merkur slot maskin spel köper är defekt international nautical mile sjömil, distansminut (knop) for sea and air navigation 1,852 km ( Engl.852 km) 205 missing fattas 179 mix blanda 761.234 mainly huvudsakligen 281 maintenance underhåll 192 manager, boss chef 915 manifest, ship's manifest, freight list lastspecifikation, lastförteckning 155 manufacture tillverka 962 maritime law sjörätt 667 maritime law, -s sjörätt, lagar och regler som hänför sig till fartyg, hamnar och sjötrafik etc.Ibland åtföljda av dip (dip dip sauce) 345 due on the 31st of January förfaller den 31 januari 346 due to weather conditions på grund av väderleksförhållanden 122.g., for example.ex., till exempel 315 each,.Viktenhet, pund 0,453 kg (2 lbs.187 crack, split, burst brista spricka, spricka/spräcka om material.d.90 delay dröjsmål, försening 91 delete stryka, ta bort 124 deliver leverera 125 delivery leverans 127 delivery truck godsbil, paketbil 928 delivery/shipping cost leveranskostnad 103 demand, demand for efterfrågan, kräva, fordra 769 demijohn, carboy damejeanne av glas (av slag som ibland används vid hemtillverkning.tunna 537 drums oljefat 994 dry snack/-s, snacks potatischips, majschips, pretzels, ostbågar, jordnötter.d.25 sales rep (representative) försäljare (ofta resande, mobil) 383 salutation hälsning, hälsningsfras 781 satisfactory tillfredsställande 286 scales våg 287 scissors, pair of scissors sax (av ett par skänklar) 401 score poängresultat, resultatställning 961 sea route sjöförbindelse 465 sea transport sjöfrakt, sjötransport (sea hav) 152 search.Speditör 672 shipping agent speditör, skeppsklarerare 673 shipping clerk speditionskontorist 965 shipping dues sjöfartsavgifter (fraktavgifter) 960 shipping intelligence sjöfartsunderrättelser 674 shipping note skeppningsmeddelande, last- fraktmeddelande 920 shipping note, S/N (S/N) lastsedel 162 shop (Br store (AE) affär, butik 730 shop around, a price comparison jämföra.1039 craft hantverk 531 crate spjällåda, häck, packlår (emballage för maskin, motor, motorcykel, möbel.d.) 1067 crew besättning, personal 1069 crust skorpa, skal 326 currency valuta, DM, Dkr, Nkr, SEK) 367 current ström (både el- och vatten gängse, gällande 568 curriculum vitae meritförteckning, resumé 815.
Bean byggt av någon 800 bulwark reling, skyddsräcke, skyddsvall, skyddsvärn 801 bump gupp, ojämnhet i t ex en vägbana.d.
619 domestic inhemsk, inlands-, hushålls- 778 down payment, dp handpenning 1032 downtime driftsstopp 469 dp, down payment, deposit, earnest handpenning 447 draft utkast 256 draw dra, trassera, utställa 257 drawee växelbetalare, trassat 258 drawer trassent, utställare 446 drawing ritning 736 drop släppa, tappa 738 drop.


Sitemap